20 سوال تستی 10 شوال تشریحی

 

 

همبستگی بین دو متغیرB و A به چه معناست؟
الف) یعنی اینکه متغیر
A تعیین کننده B   وB   تعیین کننده A است.
ب) یعنی اینکه متغیر
A تعیین کننده تغییرات A و B است.
ج) یعنی اینکه متغیر
B تعیین کننده تغییرات A و B است.
د) یعنی اینکه متغیر
A تعیین کننده تغییرات متغیر  B  و متغیرهای دیگر است.

تحقیقات پیش بینی چه اطلاعاتی را در اختیارمحقق قرار می دهد؟
الف) حدود یا دامنه ای که یک رفتار یا یک متغیر می توان در چارچوب آن پیش بینی شود.
ب) اطلاعات لازم جهت تدوین نظریه در باره عوامل تعیین کننده یاهم بسته با رفتار مورد مطالعه.
ج) مدارکی دال بر معتبر بودن قدرت پیش بینی آزمون یا آزمودنی هایی که با متغیرهای ملاک هم بسته هستند.
د) همه موارد

کاهش اعتبار پیش بینی یا افت در کدام مورد زیر بیشتر است؟
الف) نمونه اولیه کم و تعداد متغیرها زیاد                                    ب) حجم نمونه بعدی کم و تعداد متغیرها زیاد
ج) حجم نمونه اولیه زیاد و تعداد متغیرها کم                               د) حجم نمونه اولیه زیاد و تعداد متغیرها کم

زمانی که محقق قصد دارد رابطه بین موفقیت تحصیلی را با سلامت و عدم سلامت روانی بررسی کند از کدام روش زیر استفاده می کند؟
الف) همبستگی خی                ب) آزمون
t                ج) همبستگی تتراکوریک                    د) همبستگی دو رشته ای

کدام مورد زیر از نقاط قوت تحقیق کیفی می باشد؟
الف) پایایی                           ب) انعطاف پذیری               ج) طولانی بودن                                  د) مخاطرات قانونی

کدام یک از موارد زیر قدم اول یک تحقیق کیفی محسوب می شود؟
الف) انتخاب موضوع                                                            ب) میزان مشارکت و محرمانه بودن
ج) دشواری ورود و خروج محقق به گروه                                د) مشارکت

شناسایی منابع جزء کدام مرحله از مراحل فراتحلیل می باشد؟
الف)مرحله اول                     ب) مرحله دوم                      ج) مرحله سوم                                  د) مرحله چهارم

عنصر اساسی و اصلی آزمایش کدام مورد زیر است؟
الف)انتخاب تصادفی               ب) تکرارآزمایش                ج) دستکاری متغیرها                          د) کنترل

کنترل دقیق کدام عامل زیر به اعتبار بیرونی یک طرح تحقیقی مربوط می شود؟
الف)افت آزمودنیها                          ب) تفاوتهای فردی آزمودنیها
ج) کنش متقابل، رشد وپختگی روانی و جسمانی با انتخاب آزمودنیها
د)کنش متقابل، بین انتخاب آزمودنیها و متغیر مستقل

برای مقایسه گروههای مورد مطالعه در روش علّی مقایسه ای زمانی که هم تراز کردن متغیرهای مزاحم امکان پذیر باشد کدام روش آماری زیر مناسب است؟
الف)تحلیل واریانس               ب)تحلیل کرواریانس              ج) آزمون
t گروههای مستقل              د)آزمون مجذور خی همبستگی بین دو متغیرB و A به چه معناست؟
الف) یعنی اینکه متغیر
A تعیین کننده B   وB   تعیین کننده A است.
ب) یعنی اینکه متغیر
A تعیین کننده تغییرات A و B است.
ج) یعنی اینکه متغیر
B تعیین کننده تغییرات A و B است.
د) یعنی اینکه متغیر
A تعیین کننده تغییرات متغیر  B  و متغیرهای دیگر است.

تحقیقات پیش بینی چه اطلاعاتی را در اختیارمحقق قرار می دهد؟
الف) حدود یا دامنه ای که یک رفتار یا یک متغیر می توان در چارچوب آن پیش بینی شود.
ب) اطلاعات لازم جهت تدوین نظریه در باره عوامل تعیین کننده یاهم بسته با رفتار مورد مطالعه.
ج) مدارکی دال بر معتبر بودن قدرت پیش بینی آزمون یا آزمودنی هایی که با متغیرهای ملاک هم بسته هستند.
د) همه موارد

کاهش اعتبار پیش بینی یا افت در کدام مورد زیر بیشتر است؟
الف) نمونه اولیه کم و تعداد متغیرها زیاد                                    ب) حجم نمونه بعدی کم و تعداد متغیرها زیاد
ج) حجم نمونه اولیه زیاد و تعداد متغیرها کم                               د) حجم نمونه اولیه زیاد و تعداد متغیرها کم

زمانی که محقق قصد دارد رابطه بین موفقیت تحصیلی را با سلامت و عدم سلامت روانی بررسی کند از کدام روش زیر استفاده می کند؟
الف) همبستگی خی                ب) آزمون
t                ج) همبستگی تتراکوریک                    د) همبستگی دو رشته ای

کدام مورد زیر از نقاط قوت تحقیق کیفی می باشد؟
الف) پایایی                           ب) انعطاف پذیری               ج) طولانی بودن                                  د) مخاطرات قانونی

کدام یک از موارد زیر قدم اول یک تحقیق کیفی محسوب می شود؟
الف) انتخاب موضوع                                                            ب) میزان مشارکت و محرمانه بودن
ج) دشواری ورود و خروج محقق به گروه                                د) مشارکت

شناسایی منابع جزء کدام مرحله از مراحل فراتحلیل می باشد؟
الف)مرحله اول                     ب) مرحله دوم                      ج) مرحله سوم                                   د) مرحله چهارم

عنصر اساسی و اصلی آزمایش کدام مورد زیر است؟
الف)انتخاب تصادفی               ب) تکرارآزمایش                ج) دستکاری متغیرها                          د) کنترل

کنترل دقیق کدام عامل زیر به اعتبار بیرونی یک طرح تحقیقی مربوط می شود؟
الف)افت آزمودنیها                          ب) تفاوتهای فردی آزمودنیها
ج) کنش متقابل، رشد وپختگی روانی و جسمانی با انتخاب آزمودنیها
د)کنش متقابل، بین انتخاب آزمودنیها و متغیر مستقل

برای مقایسه گروههای مورد مطالعه در روش علّی مقایسه ای زمانی که هم تراز کردن متغیرهای مزاحم امکان پذیر باشد کدام روش آماری زیر مناسب است؟
الف)تحلیل واریانس               ب)تحلیل کرواریانس              ج) آزمون
t گروههای مستقل              د)آزمون مجذور خی

 

در تحقیق آزمایشی متغیرهای مستقل به چند دسته تقسیم می شوند؟
الف)عملی یا فعال                    ب) هویتی یا تشخیصی                    ج) کمی یا کیفی                        د) موارد الف و ب

 

 

 

{ سؤالات تشریحی }

 

روش همبستگی رگرسیون چند متغییری را تعریف کنید و برای هر آن یک مثال ذکر کنید؟

در رابطه با تحلیل محتوا یک مثال ذکر کنید ؟

اختلاف بین چگونگی دستکاری داده های تحلیل محتوا و روش های آزمایشی و زمینه یابی را توضیح دهید؟

پژوهش فرا تحلیل را تعریف کنید و برای آن یک مثال ذکر کنید؟

بزای طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل یک مثال بزنید

 ذکر کنید این طرح کدام متغیرهای مزاحم اعتبار درونی را کنترل می کند

بهترین روش آماری برای این طرح چیست؟

برای طرح چهار گروهی سولومون  یک مثال ذکر کنید؟

این طرح کدام عوامل مشتبه کننده را کنترل می کند

از کدام روش آماری می توان در مورد تحلیل طرح چهار گروهی سولومون استفاده کرد؟