{ سؤالات تستی قسمت اول}

 

کدام مورد زیر در مورد واریانس آزمایشی صحیح است؟
الف) همیشه با واریانس بین گروهها مساوی است.                 ب) بعضی اوقات همان واریانس بین گروهها است.
ج) با  تفاوتهای نظامدار غیر آزمایشی یکی است.                     د) همیشه با واریانس درون گروهها مساوی است.

زمانی که در تحلیلی k متغیر مستقل و m متغیر وابسته وجود داشته باشد از چه روش آماری جهت تحلیل استفاده می شود؟
الف) تحلیل واریانس عاملی                                                   ب) تحلیل عاملی
ج) تحلیل چند متغیری                                                            د) موارد ب  و ج

زمانی که پژوهشگر هر دو گروه خود را به تصادف انتخاب کرده باشد و با انتخاب تصادفی آنها را معادل کرده باشد ، این گروهها چه نامیده می شوند؟
ااف) آزمایشی، گواه                      ب) آزمایشی، مقایسه                       ج) آزمایشی ، کنترل                    د) همه موارد

کدام یک از موارد زیر کنترل واریانس نامیده می شوند؟
الف) بیشینه ساختن واریانس نظامدار                                       ب) کنترل واریانس نامربوط
 ج) کمینه ساختن واریانس خطا                                              د) همه موارد

آسانترین روش کنترل متغیرهای نامربوط و ناخواسته در پژوهش کدام مورد زیر است؟
الف) حذف متغیر از محیط تجربی                                          ب) گزینش تصادفی آزمودنیها
ج) وارد کردن متغیر در پژوهش                                             د) جور کردن آزمودنیها

در پیش بینی موفقیت دانشگاهی از طریق معدل دبیرستانی کدام متغیر ، متغیر ملاک نامیده می شود؟
الف) موفقیت دانشگاهی                                                   ب) رابطه بین موفقیت دانشگاهی و معدل دبیرستانی
ج) معدل دبیرستانی                                                         د) تاثیر معدل دبیرستانی بر موفقیت دانشگاهی

در تحقیق آزمایشی متغیرهای مستقل به چند دسته تقسیم می شوند؟
الف)عملی یا فعال                    ب) هویتی یا تشخیصی                    ج) کمی یا کیفی                        د) موارد الف و ب

در کدام مورد زیر انتخاب نمونه با اندازه کوچک مناسب تر از انتخاب نمونه با اندازه بزرگ است؟
الف) وسیله ای پایا برای اندازه گیری متغیر وابسته وجود ندارد.
ب)زمانی که گروههای انتخاب شده باید به زیر گروههای دیگر تقسیم شوند.
ج) در تحقیقاتی که هدف آنهاتعیین اجرای نقش، مصاحبه های عمیق و اندازه گیری ذهنی است.
د) زمانی که در تحقیق متغیرهای کنترل نشده زیادی وجود دارند.

عمده ترین روشهایی که در تحقیقات زمینه یابی طولی به کار برده می شوند ،کدام مورد زیر هستند؟
الف)روند، گروههای بزرگ، موازی                                      ب) روند، گروههای بزرگ ، منتخب
ج) مکمل، روند ، منتخب                                                     د) مکمل ، گروههای بزرگ، موازی

بیشتر پرسشنامه ها حاوی کدام مطالب زیر هستند؟
الف) اندازه گیری متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل
ب) اندازه گیری متغیرهای وابسته، کنترل و ویژگی های مورد نیاز
ج) ویژگی های مورد نیاز و متغیرهای کنترل را اندازه گیری می کند.
د) اندازه گیری متغیرهای وابسته، مستقل و ویژگی های موردنیاز

      

 

{ سؤالات تستی قسمت دوم}

 

همبستگی بین دو متغیرB و A به چه معناست؟
الف) یعنی اینکه متغیر
A تعیین کننده B   وB   تعیین کننده A است.
ب) یعنی اینکه متغیر
A تعیین کننده تغییرات A و B است.
ج) یعنی اینکه متغیر
B تعیین کننده تغییرات A و B است.
د) یعنی اینکه متغیر
A تعیین کننده تغییرات متغیر  B  و متغیرهای دیگر است.

تحقیقات پیش بینی چه اطلاعاتی را در اختیارمحقق قرار می دهد؟
الف) حدود یا دامنه ای که یک رفتار یا یک متغیر می توان در چارچوب آن پیش بینی شود.
ب) اطلاعات لازم جهت تدوین نظریه در باره عوامل تعیین کننده یاهم بسته با رفتار مورد مطالعه.
ج) مدارکی دال بر معتبر بودن قدرت پیش بینی آزمون یا آزمودنی هایی که با متغیرهای ملاک هم بسته هستند.
د) همه موارد

کاهش اعتبار پیش بینی یا افت در کدام مورد زیر بیشتر است؟
الف) نمونه اولیه کم و تعداد متغیرها زیاد                                    ب) حجم نمونه بعدی کم و تعداد متغیرها زیاد
ج) حجم نمونه اولیه زیاد و تعداد متغیرها کم                               د) حجم نمونه اولیه زیاد و تعداد متغیرها کم

زمانی که محقق قصد دارد رابطه بین موفقیت تحصیلی را با سلامت و عدم سلامت روانی بررسی کند از کدام روش زیر استفاده می کند؟
الف) همبستگی خی                ب) آزمون
t                ج) همبستگی تتراکوریک                    د) همبستگی دو رشته ای

کدام مورد زیر از نقاط قوت تحقیق کیفی می باشد؟
الف) پایایی                           ب) انعطاف پذیری               ج) طولانی بودن                                  د) مخاطرات قانونی

کدام یک از موارد زیر قدم اول یک تحقیق کیفی محسوب می شود؟
الف) انتخاب موضوع                                                            ب) میزان مشارکت و محرمانه بودن
ج) دشواری ورود و خروج محقق به گروه                                د) مشارکت

شناسایی منابع جزء کدام مرحله از مراحل فراتحلیل می باشد؟
الف)مرحله اول                     ب) مرحله دوم                      ج) مرحله سوم                                   د) مرحله چهارم

عنصر اساسی و اصلی آزمایش کدام مورد زیر است؟
الف)انتخاب تصادفی               ب) تکرارآزمایش                ج) دستکاری متغیرها                          د) کنترل

کنترل دقیق کدام عامل زیر به اعتبار بیرونی یک طرح تحقیقی مربوط می شود؟
الف)افت آزمودنیها                          ب) تفاوتهای فردی آزمودنیها
ج) کنش متقابل، رشد وپختگی روانی و جسمانی با انتخاب آزمودنیها
د)کنش متقابل، بین انتخاب آزمودنیها و متغیر مستقل

برای مقایسه گروههای مورد مطالعه در روش علّی مقایسه ای زمانی که هم تراز کردن متغیرهای مزاحم امکان پذیر باشد کدام روش آماری زیر مناسب است؟
الف)تحلیل واریانس               ب)تحلیل کرواریانس              ج) آزمون
t گروههای مستقل              د)آزمون مجذور خی

 

 

 

{ سؤالات تشریحی قسمت اول}

 

مقصود از اصل واریانس در طرح پژوهشی چیست؟ توضیح دهید.

فرضیه ای بنویسید که جهت آزمون آن، از آزمون t دو گروه مستقل استفاده شود؟ تعاریف عملیاتی متغیرهای فرضیه خود را به طور مختصر توضیح دهید؟

 

جهت بررسی فرضیه خود بر روی نمونه آماری از چه روشی نمونه گیری استفاده می کنید؟ توضیح دهید.

 

مراحل تجزیه و تحلیل داده های ناشی از مشاهده را با ذکر مثال توضیح دهید؟

 

فرض کنید پرسشنامه ای جهت بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و سلامت روانی پرستاران شیفت شب بیمارستان های شهر تهران تهیه کرده اید مقدمه ای برای این پرسشنامه بنویسید که ابتدای صفحه آن قرار گیرد.

 

{سؤالات تشریحی قسمت دوم}

 

 

روش همبستگی کاننی  را با روش همبستگی رگرسیون چند متغییری مقایسه کنید و برای هر کدام یک مثال جداگانه ذکر کنید؟

در رابطه با تحلیل محتوا یک مثال ذکر کنید و اختلاف بین چگونگی دستکاری داده های تحلیل محتوا و روش های آزمایشی و زمینه یابی را توضیح دهید؟

پژوهش فرا تحلیل را تعریف کنید و برای آن یک مثال ذکر کنید؟

بزای طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل یک مثال بزنید و ذکر کنید این طرح کدام متغیرهای مزاحم اعتبار درونی را کنترل می کند. بهترین روش آماری برای این طرح چیست؟

برای پیش آزمون با نمونه های مجزا یک مثال ذکر کنید این طرح کدام عوامل مشتبه کننده را کنترل می کند و از کدام روش آماری می توان در مورد تحلیل آنها استفاده کرد؟