کتاب های ترجمه، تالیفی

1-      روانشناسی عمومی، جمعی از مولفان، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1387.

2-      تاليف فصل هشتم کتاب Psychology in modern organization، انتشارات دانشگاه رومانی، 2008.

3-      آمار استنباطی، دانشگاه پیام نور ، 1388.

4-      ترجمه روانشناسی رشد. انتشارات روان، 1393.

5-      مبانی نظری و پژوهشی روانشناسی جنسیت و نظریه آندروژنی ، انتشارات محراب، 1393.

6-      روانشناسی رشد (نظریه ها، پژوهش ها، آزمون ها). انتشارات دانشگاه پیام نور، 1394.

7-      اختلالات فراگیر رشد (به انضمام روش درمانی پاسخ محور)، انتشارات محراب؛ 1394.

8-      تالیف فصولی از کتاب روانشناسی مرضی، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1393.

9-      روانشناسی اختلالات جنسی زنان با تاکید بر واژینیسموس (به انضمام بسته آموزشی درمانی). انتشارات محراب، 1394. (این کتاب با توجه به حوزه کاری، تقدیرنامه از انجمن روانشناسی سلامت و ثبت در مرکز کارآزمای بالینی منحصر است).

10-   سبب شناسی، تشخیص  و درمان روانشناختی سندرم پیش از قاعدگی، انتشارات محراب، 1394.

11-   ترجمه رشد اخلاقی نظریه ها و کاربردها، انتشارات محراب، 1393.

12-   ترجمه کتاب مشکلات رفتاری نوجوانان، انتشارات نسل آفتاب، 1393.

 

 

Back to Home